Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") upravují smluvní vztahy mezi :

Kateřinou Schwarzovou - Masáže Magic Energy (Odborná sportovní / rekondiční masérka)

IČ: 17810698

Předmět činnosti: Služby péče o tělo - masérské, rekondiční a regenerační služby

Adresa provozovny: Magic Energy masáže - Kateřina Schwarzová, Hlavní 87/125, 747 06 Opava Kylešovice

Provozní doba: Po - Pá po předchozí telefonické/ webové objednávce - rezervace 

So - Ne po předchozí telefonické objednávce

(dále jen "provozovatel")

a

kupujícím poskytovaných služeb (dále jen " kupující") a uživatelem zakoupených služeb (dále jen "zákazník").

1.2 Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční a regenerační služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem (dále jen "služby" nebo též "masáž").

1.3 Nákupem dárkového poukazu, telefonickým, elektronickým nebo osobním objednáním služby, objednáním konkrétního termínu služby projevuje kupující i zákazník svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí - li zákazník s těmito obchodními podmínkami, má možnost služby nevyužít.

1.4 Tyto obchodní podmínky se použijí nehledě na formu uzavřené smlouvy, tj. i např. pro smlouvy uzavřené elektronicky, ústně, pokud je jejich obsahem poskytování služeb uvedených v bodě 1.2 poskytovatelem zákazníkovi.

II. Právní rámec poskytování služeb

2.1 Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem, případně kupujícím, se řídí primárně dohodou stran, dále pak těmito obchodními podmínkami a také platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen "OZ") a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen "ZOS").

2.2 V případě, že dohoda stran stanoví odlišná práva a povinnosti než tyto obchodní podmínky, případně dispozitivní ustanovení zákona, použije se dohoda stran. V případě, kdy tyto podmínky určují odlišná práva a povinnosti, než jaká jsou stanovená v dispozitivních ustanoveních zákona, použijí se tyto obchodní podmínky.

2.3 Zákazník souhlasí s možností použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy a řešení vztahů ze smlouvy vyplývajících. Provozovatel používá ke komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti uzavření smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

2.4 Smlouva strany se zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.

2.5 Pro řešení sporu mezi provozovatelem a zákazníkem se použije úpravy dle ZOS pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval provozovatele za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla provozovatelem vyřešena. Provozovatel je povinen se k návrhu vyjádřit do 15 dnů. Náležitosti návrhu upravuje ZOS. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.

2.6 Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 ZOS. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a provozovatelem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n ZOS.

2.7 Bližší informace pro spotřebitele včetně informace o přeshraničních spotřebitelských sporech jsou k dispozici na www.mpo.cz , sekce ochrana spotřebitele.

III. Podmínky poskytnutí služeb

3.1 Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby informovat provozovatele, o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě jakýchkoliv svých zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.

3.2 Provozovatel neposkytuje své služby zejména při následujících potížích zákazníka

- při stavech mimořádné únavnosti až vyčerpanosti a stavech vyžadujících klid na lůžku

- při horečnatém, akutním zánětlivém, bakteriálním či infekčním onemocnění a při podezření na ně

- kůži postiženou chorobným zánětem či plísňovým onemocněním

- v místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže

- v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů, zánět žil

- dříve než 2 - 3 hodiny po vydatném (sytém) jídle, doporučená lehká strava

- při nádorových onemocnění a leukémii

- při krvácivých chorobách, pokročilé aterosklerózy a osteoporózy

- při chorobách dutiny břišní

- při onemocnění žlučníku a močových cest

- masáž břicha v době gravidity, dva měsíce po porodu a při menstruaci

za žádných okolností provozovatel nemasíruje krk zepředu, prsa a prsní bradavky, oblast pohlavních orgánů, tříselnou krajinu a podpažní jamky!

3.3 Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedených kontraindikací.

3.4 V tomto studiu se neprovozují erotické služby a podobné aktivity!

IV. Uzavření smlouvy a objednávka termínu služeb

4.1 Zákazník provádí objednání termínu prostřednictvím závazné objednávky. Objednávku může zákazník učinit telefonicky, formou sms, přes rezervační portál, email.

4.2 Termín služby je třeba dohodnout a rezervovat předem. Dohodnutý termín je závazný.

4.3 Pokud se z vážných důvodů na straně zákazníka nemůže v dohodnutém termínu služba uskutečnit, je zákazník povinen o tom předem informovat telefonicky či elektronicky v rámci provozní doby provozovatele, nejpozději však 24 hodin před zahájením objednané služby. V případě, že provozovatel nezvedá telefon, zavolá následně zpět na zmeškaný hovor - pro účely přeobjednání se za uskutečnění přeobjednání se považuje čas zmeškaného hovoru. Omluvu a návrh na přeobjednání lze zaslat i prostřednictvím sms zprávy nebo emailu. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka s veškerými důsledky podle těchto obchodních podmínek.

4.4 Zákazník je povinen informovat provozovatele o shora uvedených důvodech i v případě, že nestihne termín přeobjednání (24hodin před započetím služby). V takovém případě se jeho absence považuje za omluvenou a zákazník je povinen uhradit provozovateli pouze část promeškaných služeb podle bodu 6.3 těchto obchodních podmínek.

4.4 Pokud se z vážných důvodů na straně provozovatele nemůže v dohodnutém termínu služba uskutečnit, je provozovatel povinen o tom předem informovat klienta a sjednat nejkratší náhradní termín.

V. Cena služeb a platební podmínky

5.1 Veškeré ceny služeb jsou stanoveny aktuálním ceníkem služeb, který je dostupný na doméně provozovatele nebo v tištěné podobě na provozovně provozovatele. Provozovatel není plátcem DPH a z tohoto důvodu jsou veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.

5.2 Cenu služby uhradí zákazník provozovateli po jejím poskytnutí, a to těmito způsoby:

- v hotovosti přímo na provozovně

- platební kartou přes platební terminál

- benefitními platebními kartami společností UP Čr, Edenred, Benefit Plus

- benefitními papírovými poukazy společností UP Čr ( Unišek, Unišek +, Unišek + FKSP, Cadhoc), společnosti Edenred (Compliments, Multi, Multi FKSP, Medica)

VI. Dostavení se do provozovny a důsledky absence

6.1 Zákazník je povinen dostavit se s dostatečným předstihem před objednaným termínem do provozovny provozovatele na adresu určenou v bodě 1.1 těchto obchodních podmínek. Za dostatečný předstih je považováno cca 5 - 10 minut před začátkem termínu. Pokud se zákazník dostaví více jak 15 minut předem, negarantuje provozovatel možnost dřívějšího přijetí zákazníka do prostor provozovny.

6.2 Dostaví - li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Zákazník bere na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu, a při velké zpoždění zákazníka, případně u některých konkrétních typů služeb výše uvedené, nelze, a pokud zákazník dorazí se zpožděním 15 minut, k poskytnutí služby již na základě rozhodnutí provozovatele dojít nemusí a takovýto pozdní příchod bude považován za neomluvenou absenci z důvodu na straně zákazníka dle ustanovení 6.3 těchto obchodních podmínek.

6.3 V případě nepřítomnosti bez omluvy nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut podle bodu 6.3 bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže. Úhrada bude provedena nejpozději v dalším termínu masáže, případně na výzvu provozovatele.

6.4 V případě nepřítomnosti zákazníka s omluvou dle bodu 4.4 těchto obchodních podmínek je zákazník povinen uhradit 50% ceny promeškané služby, a to při příštím poskytnutí služby nebo na výzvu provozovatele.

6.5 Provozovatel si vyhrazuje právo neposkytnout zákazníkovi službu, pokud nezaplatil za svou absenci při předchozích službách dle bodů 6.3 a 6.4 těchto obchodních podmínek.

6.6 Nedostaví - li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuje si provozovatel právo takového zákazníka na další masáže již neobjednat. Tento postup nemá vliv na povinnost zákazníka uhradit již poskytnuté služby nebo svou absenci dle bodů 6.3 a 6.4 těchto obchodních podmínek.

6.7 Nemůže - li provozovatel objednanou službu zákazníkovi poskytnout pro nenadálé překážky na své straně (např. nedostatečný zdravotní stav, závažné osobní překážky, havárii v provozovně aj.), bude zákazníkovi nabídnut náhradní termín služby.

VII. Průběh poskytování služby

7.1 Zákazník je povinen po celou dobu poskytování služby dbát pokynů provozovatele a svým jednáním a chováním umožnit řádný průběh poskytování služeb. V případě, že tomu tak nebude, jedná se o důvod k odmítnutí nebo přerušení služby podle čl. VIII. těchto obchodních podmínek.

7.2 Zákazníka může doprovázet do prostor provozovny další jím určená osoba.

7.3 Zákazník je před první masáži instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

7.4 Zákazník je před každou následnou masáži tázán na pocity, změny, které mu přinesla předchozí masáž a je tázán na aktuální zdravotní a psychický stav.

VIII. Odmítnutí a přerušení služby

8.1 Služba může být provozovatelem před jejím započetím odmítnutá v těchto případech:

- zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opary, vyrážky, plísňové onemocnění, vši aj.)

- zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných návykových látek

- zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu

- zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, uráží poskytovatele služeb, vyjadřuje nemravné a sexistické poznámky

- u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (př. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednávání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

8.2 Zákazník má právo kdykoliv před započetím služby její poskytnutí odmítnout bez nutnosti udání důvodů.

8.3 Při odmítnutí služby podle bodu 8.1 a 8.2 nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení uhrazených služeb, případně nezaniká právo poskytovatele na její úhradu. Veškeré dohodnuté služby je nutno uhradit tak, jako by k poskytnutí služby došlo v plném rozsahu.

8.4. Služba může být provozovatelem předčasně ukončena za následujících podmínek:

a)během služby se u zákazníka objeví zjevné příčiny infekčního onemocnění

b)během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

c) během služby se objeví u zákazníka zjevné příznaky zdravotních problémů

d) během služby se bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

e) během poskytované služby se objeví alergická reakce na používané materiály

8.5 Zákazník je oprávněn kdykoliv v průběhu poskytování služeb požádat o jejich přerušení. Provozovatel je v takovém případě povinen masáž přerušit tak, aby nedošlo k negativním dopadům na fyzické zdraví zákazníka.

8.6 V případě přerušení služeb podle bodů 8.4 a 8.5 nezaniká právo poskytovatele na úhradu celé služby ve sjednaném rozsahu, stejně jako zákazníkovi nevzniká nárok na vrácení již sjednané či zaplacené úhrady, a to ani částečně. Službu je vždy nutné uhradit tak, jako by proběhla v celém rozsahu. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze přerušení služby podle bodu 8.4 písmeno a), c), e) v případě, že o důvodech přerušení zákazník předem nevěděl a ani při vynaložení běžné péče a pozornosti vědět nemohl. V takovém případě má poskytovatel nárok na poměrnou část ceny podle trvání již poskytnuté služby. V případě platby dopředu má zákazník právo na vrácení poměrné částky za neproběhlou část služby.

IX. Dárkové poukazy

9.1 Pro všechny dárkové poukazy platí, že jejich hodnota nebo druh objednané služby je uveden přímo na poukazu. Poukaz není směnitelný za peníze a nelze ho rozměnit. Hodnotu poukazu je možné vyčerpat jednorázovým nákupem a v případě vyšší hodnoty poukazu, než je cena poskytované služby, také několika nákupy. V případě ztráty nemůže být dárkový poukaz nijak nahrazen. Jakákoliv manipulace s poukazem nebo jeho úprava, ovlivňující celkovou podobu či strukturu (papír, šablona, font písma, barevné schéma apod.) je považováno za padělání oficiálně vystaveného dokumentu, jež je dle platných zákonů Čr trestné.

9.2 Provozovatel poskytuje pouze tištěné dárkové poukazy.

9.3 Tištěné dárkové poukazy jsou dostupné přímo v provozovně provozovatele.

9.4 Všechny zakoupené dárkové poukazy jsou platné 6 měsíců od data zakoupení.

9.5 Dárkové poukazy nelze čerpat po uplynutí doby jejich platnosti

X. Permanentky

10.1 Pro veškeré permanentky platí, že jejich hodnota a sjednaná služba je uvedena na přímo poukazu. Permanentka není směnitelná na peníze a je nutno vyčerpat celý rozsah zaplacených služeb. Hodnotu permanentky je možno vyčerpat 5x nebo 10x na předem sjednané služby. Permanentka je nepřenositelná a je vydávána na konkrétní jméno. V případě ztráty nemůže být dárkový poukaz nijak nahrazen. Jakákoliv manipulace s poukazem nebo jeho úprava, ovlivňující celkovou podobu či strukturu (papír, šablona, font písma, barevné schéma apod.) je považováno za padělání oficiálně vystaveného dokumentu, jež je dle platných zákonů Čr trestné.

10.2 Provozovatel poskytuje pouze tištěné permanentky.

10.3 Tištěné permanentky jsou dostupné přímo na provozovně poskytovatele.

10.4 Všechny zakoupené permanentky jsou platné 6 měsíců od data zakoupení.

10.5 Permanentky nelze čerpat po uplynutí jejich platnosti.

XI. Reklamace služeb

11.1 Při reklamaci poskytovaných služeb postupuje poskytovatel i zákazník dle platné zákonné úpravy, zejména podle ustanovení OZ a ZOS. Zákazník bere na vědomí veškerá pravidla a lhůty stanovené v příslušných předpisech a v případě reklamace je povinen dle nich postupovat.

11.2 Reklamaci lze nad rámec zákonných možností podat také elektronicky přes email provozovatele uvedený na jeho webových stránkách. Okamžikem uplatnění reklamace je její doručení provozovateli.

XII. Osobní údaje

12.1 Při rezervaci a při objednávání masážních služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v jakékoliv formě jsou provozovatelem považovány za správné. Správnost údajů provozovatel neověřuje.

12.2 Zákazník bere na vědomí, že provozovatel je správcem jeho osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, zejména pak ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

12.3 Více o ochraně osobních údajů tady Zásady zpracování osobních údajů

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Znění všeobecných obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných podmínek.

13.2 Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01. 01. 2023